This project constitutes a continuation and extension of project “Measures to optimize habitat conditions within the KSM Nowogród Bobrzański” which was carried out by another team in IV edition of QLA in 2016. After five years we want to study herpetofauna of the quarry in order to measure effectiveness of prior actions and possibly modify them. The analysis will allow carrying out evidence-based conservation actions to increase environment heterogeneity and provide good microhabitats for hibernating, basking, sheltering, mating, foraging and oviposition. This will be supplemented with photographic documentation and exhibition to promote the project, and with comprehensive biological education of local community and visitors of Natural Centre (pl. Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze) in Zielona Góra city.

October

With the advent of fall, activity of animals has significantly decreased.

En savoir plus
12oct

Październik

Wraz z nastaniem jesieni, aktywność zwierząt wyraźnie się obniżyła.

En savoir plus
11oct

September

In September we are continuing maintainenance of vegetation and faunistic observations.

En savoir plus
15sep

Wrzesień

We wrześniu konytuujemy pielęgnację roślinności i obserwacje faunistyczne.

En savoir plus
14sep

The Exhibition

Yesterday in the Nature Center in Zielona Góra there was an official opening of photographic exhibition about our project.

En savoir plus
27aoû

Wystawa

Dzisiaj w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze otwarto wystawę fotograficzną o naszym projekcie.

En savoir plus
26aoû

Reproductive Success of Sand Lizards

On the third of August we observed many hatchlings of Sand Lizards.

En savoir plus
23aoû

Sukces Rozrodczy Jaszczurek Zwinek

Trzeciego sierpnia odnotowano wiele dopiero co wyklutych jaszczurek zwinek.

En savoir plus
22aoû

Metamorphosis of water frogs

Currently in the quarry we can observe mass metamorphosis of edible, pool and marsh frogs.

En savoir plus
25juil

Metamorfoza żab zielonych

W dużych ilościach obecnie przeobrażają się żaby jeziorkowe, wodne i śmieszki.

En savoir plus
24juil

Metamorphosis of smooth newts

One more reproductive success in Nowogród Bobrzański quarry

En savoir plus
23juil

Metamorfoza traszek zwyczajnych

Kolejny sukces rozrodczy na terenie kopalni KSM Nowogród Bobrzański

En savoir plus
22juil

Observations and maintenance of habitats

We continue faunal survey and maintenance of habitats

En savoir plus
21juil

Pielęgnacja siedlisk i obserwacje

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze i pielęgnację siedlisk

En savoir plus
20juil

Reproductive success of grass snakes

A sawdust pile as a nesting place for grass snakes has worked out!

En savoir plus
19juil

Sukces rozrodczy zaskrońców

Kopiec dla zaskrońców zwyczajnych się sprawdził!

En savoir plus
17juil

On-site meeting with the Jury

Last tuesday we met the Jury to present our project.

En savoir plus
16juil

Spotkanie z Jury w żwirowni

W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z Jury by opowiedzieć o naszym projekcie.

En savoir plus
15juil

June - the month of biodiversity and abundance

June was a month of lush growth and flowering of vegetation as well as development and metamorphosis of larvae of some amphibian species.

En savoir plus
08juil

Czerwiec – Miesiąc Różnorodności i Obfitości Przyrodniczej

Czerwiec - to okres bujnego wzrostu i kwitnienia roślinności oraz szybki rozwój i metamorfoza larw niektórych gatunków płazów.

En savoir plus
07juil

A Slow Worm and happy Sand Lizards

On the 27th of May we observed animals near microhabitats that we had prepared for them.

En savoir plus
04juin

Padalec zwyczajny i szczęśliwe jaszczurki zwinki.

27 maja obserwowaliśmy zwierzęta przebywające w otoczeniu mikrosiedlisk, które dla nich przygotowaliśmy.

En savoir plus
03juin

Educating

Classes with kids from elementary school of Nowogród Bobrzański

En savoir plus
30mai

Edukujemy

Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

En savoir plus
29mai

Mating season of Sand Lizards !

On the 19th of May we observed many Sand Lizards. They are now having breeding season.

En savoir plus
26mai

Jaszczurki zwinki godują !

19 maja udało nam się zaobserwować wiele jaszczurek zwinek, które obecnie mają okres godowy.

En savoir plus
25mai

The heyday of amphibian and reptile activity!

On the 19th of May we completed some tasks related to optimisation of microhabitats' quality for animals. Among others, we added sawdust to a heap for Grass Snakes, we tidied up stacks of branches and created heaps of stones - having Sand Lizards in mind.

En savoir plus
24mai

Sezon aktywności płazów i gadów w pełni !

19 maja wykonywaliśmy różne prace związane z poprawą jakości mikrosiedlisk dla zwierząt, między innymi dosypaliśmy trociny w kopcach przeznaczonych dla zaskrońców zwyczajnych, uporządkowaliśmy gałęziowiska i utworzyliśmy sterty kamieni – głównie z myślą o jaszczurkach zwinkach.

En savoir plus
23mai

Stone Heaps for Lizards

On the 14th of April 2 stone heaps for lizards have been built. We also managed to observe and document amazing animals.

En savoir plus
23avr

Kamieniowiska

14 kwietnia stworzono dwa kamieniowiska dla jaszczurek zwinek. Udało nam się także zaobserwować i sfotografować wspaniałe zwierzaki.

En savoir plus
22avr

Spawn!

On the 7th of April we committed further naturalistic observations.

En savoir plus
20avr

Jest i skrzek!

7 kwietnia poczyniliśmy kolejne obserwacje faunistyczne.

En savoir plus
13avr

We are building a pond!

On the 7th of April we built a small pond, cleaned littoral zone of the existing one and erected a heap of branches mixed with sawdust.

En savoir plus
12avr

Kopiemy zbiornik!

7 kwietnia wykopaliśmy niewielkie oczko wodne, wyczyściliśmy strefę litoralną istniejącego stawu oraz stworzyliśmy kopiec z gałęzi i trocin.

En savoir plus
11avr

Frogs and newts

On the 25th of March we have seen both often and rarely seen amphibians.

En savoir plus
06avr

Żaby i traszki

25 marca zaobserwowalimy tak często, jak i rzadko spotykane płazy.

En savoir plus
04avr

Sand lizards

During a survey on the 25th of March we observed sand lizards.

En savoir plus
03avr

Jaszczurki zwinki

Podczas badań faunistycznych 25 marca zaobserwowaliśmy jaszczurki zwinki.

En savoir plus
02avr

What lives here?

On the 25th of March we conducted a faunal survey and we uncovered a fragment of the site preparing it for pouring stones there.

En savoir plus
01avr

Co tu żyje?

25 marca zrealizowaliśmy badania faunistyczne oraz odsłoniliśmy fragment terenu przygotowując go do wysypania tam kamieni

En savoir plus
31mar

We keep on going!

On the 22nd of March habitat heterogenity was increased

En savoir plus
28mar

Działamy dalej!

22 marca zwiększona została heterogenność środowiska objętego działaniami projektowymi

En savoir plus
27mar

Revitalisation

On the 21st of March we tidied area near the amphibian pond in KSM Nowogród Bobrzański.

En savoir plus
24mar

Rewitalizacja

21 marca uporządkowaliśmy teren wokół zbiornika przygotowanego do rozrodu płazów w KSM Nowogród Bobrzański.

En savoir plus
23mar

The work has started!

On the 18th of March we visited the place for a survey and field work.

En savoir plus
22mar

Prace ruszyły!

18 marca rozpoczęły się piersze prace

En savoir plus
19mar