Protection of avifauna and amphibians in the Ruda Quarry area is complex matter and it requires a very complex approach.In the project it is necessary to prepare the lowering of the land that would become rainwater reservoir. During the Spring there would be an opportunity for amphibians to develop and reproduce and for birds and mammals to find a place with water.Additionally, wetlands usually tend to attract lapwings that return from their wintering grounds in February as they need ground soft and rich in food. On the other hand, the open areas, the areas adjacent to rural areas attract hoopoes. These would be the so-called umbrella species.In addition, in late September the lower terrain would be mowed so birds and amphibians could easily move around. Mowing would be carried out from the inside to the outside, that all animals could freely leave the area.On the outskirts of the area there would be situated two educational boards describing amphibians reproduction process as well as birds migration information. Educational boards must be positioned off the beaten track so that they don't become an observation point for birds of prey and magpies, who would easily pose a threat to chicks of other birds species.The project would allow for a comprehensive assessment of the state of nature in various ecosystems (tree cover, meadows – visited by pollinators, wetlands) and to appreciate natural wealth of anthropogenic areas, where the nature’s succession develops all the time.

Edukacja ekologiczna w szkole

Jednym z głównych założeń naszego projektu jest edukowanie społeczeństwa. Wierzymy w to, że swoim przykładem uda nam się pokazać jak wielką wartość ma przyroda. Dlatego 20 maja 2022 r. przeprowadzone zostały zajęcia w szkole podstawowej z zakresu edukacji ekologicznej.

En savoir plus
21mai

Day of bees

It is recognized that up to 87% of plants are pollinated by useful insects such as bees. It is for bees that a special holiday was established - World Bee Day. This interesting initiative was established by the United Nations and is celebrated every year on May 20.

En savoir plus
20mai

Dzień Pszczoły

Uznaje się, że nawet do 87 % roślin zapylanych jest przez pożyteczne owady takie jak pszczoły. To właśnie dla pszczół ustanowiono wyjątkowe święto jakim jest Światowy Dzień Pszczół. Ta ciekawa inicjatywa została ustanowiona przez ONZ i co roku celebrowana jest 20 maja.

En savoir plus
20mai

We sowed a flower meadow

Bearing in mind the goal of the project - to increase biodiversity and improve the living conditions of fauna representatives, we created a flower meadow in KSM Ruda. We started with marking out an area of approximately 100 m2. Then we dug the area around to make it easier to find it when the area is covered with plants and flowers. The rest of the area was carefully raked and cleared of stones and roots.

En savoir plus
19mai

Wysianie łąki kwietnej

Mając na uwadze cel projektu – zwiększenie bioróżnorodności i poprawę warunków bytowania przedstawicieli fauny, utworzyliśmy na terenie KSM Ruda łąkę kwietną. Zaczęliśmy od wytyczenia terenu o powierzchni około 100m2. Następnie skopaliśmy teren wokół, by łatwiej było go odnaleźć gdy teren pokryje łąka. Pozostały teren został starannie wygrabiony i oczyszczony z kamieni i korzeni.

En savoir plus
18mai

World Migratory Bird Day (WMBD)

On World Migration Day, we want to tell you a little more about the FBI birds. The landscape around us is more and more often monotonous and hostile to animals. There are more and more glass skyscrapers in cities and birds crash against them. There is a growing tendency in the countryside to cultivate monocultures, such as maize or rape, which reduces the species diversity of animals. That is why in our project we are trying to introduce elements that will help the organisms found in Budziska.

En savoir plus
14mai

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (WMBD)

W Światowym Dniu Migracji chcemy opowiedzieć nieco więcej o ptakach indeksu FBI. Krajobraz wokół nas coraz częściej jest monotonny i nieprzyjazny zwierzętom. W miastach przybywa szklanych wieżowców, o które rozbijają się ptaki. Na wsiach rośnie tendencja do upraw monokultur np. kukurydzy, czy rzepaku, co zmniejsza różnorodność gatunkową zwierząt. Dlatego w naszym projekcie staramy się wprowadzać takie elementy, które pomogą organizmom występującym w Budziskach.

En savoir plus
14mai

The appearance of amphibians, reptiles and more ...

To our great satisfaction, representatives of the group of vertebrates - amphibians and reptiles - arrived at the site of the project "Protection of avifauna ...".

En savoir plus
13mai

Pojawienie się płazów, gadów i nie tylko…

Ku naszemu ogromnemu zadowoleniu na terenie realizacji projektu „Ochrona awifauny…” wreszcie pojawili się przedstawiciele gromady kręgowców - płazów i gadów.

En savoir plus
13mai

We increase biodiversity

Within implementation of the project "Avifauna protection ...", we want to use the information contained in the previous project carried out in KSM Ruda - "Trees as a key element in shaping of landscape and biodiversity of post-mining areas". In fact, the authors of the previous project wanted to continue planting trees and shrubs in the quary area.

En savoir plus
12mai

Zwiększamy bioróżnorodność

W trakcie realizacji projektu „Ochrona awifauny…” chcemy posiłkować się informacjami zawartymi w poprzednim projekcie realizowanym na terenie KSM Ruda – „Drzewa jako kluczowy element w kształtowaniu krajobrazu i bioróżnorodności na terenach pokopalnianych”. Takie zresztą cele postawili sobie autorzy poprzedniego projektu, aby m.in. kontynuować nasadzenia drzew i krzewów wybranych przez autorów tego projektu.

En savoir plus
11mai

Разом ми можемо більше!

Вимірна цінність нашого проекту полягає в тому, щоб розширити знання громадськості про небезпеку для комах (монокультурне вирощування і хімізація сільського господарства), небезпеку для земноводних (через осушування землі) та про зменшення кількості й вимирання птахів (зокрема через полювання на шляхах міграції). Тому в рамках нашої діяльності ми вирішили запросити зацікавлені верстви населення до співпраці та спільної боротьби за природу. Мета проекту – спроба дати суспільству усвідомити, яку...

En savoir plus
08mai

Together we can do more!

The measurable value of our project is to raise the public's knowledge of the threats to: insects (monoculture farming and chemical treatment of agriculture), amphibians (as a result of land drainage) and about the decline and extinction of birds (e.g. by hunting on migration routes). Therefore, as part of our activities, we decided to invite interested social groups to cooperate and jointly fight for nature. The aim of the project is to try to familiarize the public with great value of nature...

En savoir plus
05mai

Razem możemy więcej!

Wymierną wartością naszego projektu jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń dla: owadów (uprawy monokulturowe oraz chemizacja rolnictwa) płazów (w wyniku osuszania terenów) oraz na temat zmniejszania się liczebności i wymierania ptaków (m.in. przez polowanie na szlakach migracyjnych). Dlatego też w ramach naszych działań postanowiliśmy zaprosić zainteresowane grupy społeczne do współpracy i wspólnej walki o przyrodę. Celem projektu jest próba przybliżenia społeczeństwu jak...

En savoir plus
04mai

Designing a flower meadow

Preparing for the next visit to our project area, we decided to create a plan for placing plant species in the flower meadow. The aim of our project is to increase biodiversity in the area of KSM Ruda. Planting perennials and seeding flowering plants will allow pollinators to survive in a terrain transformed by a man. The birds will also benefit from this. In the fall, the plants will produce seeds that will feed them.

En savoir plus
03mai

Projektowanie łąki kwietnej

Przygotowując się do kolejnej wizyty na terenie naszego projektu postanowiliśmy stworzyć plan rozmieszczenia gatunków na łące kwietnej. Celem naszego projektu jest zwiększenie bioróżnorodności na terenie KSM Ruda. Nasadzenie bylin i wysianie nasion kwitnących roślin pozwoli zapylaczom na przetrwanie w przekształconym przez człowieka terenie. Także ptaki na tym skorzystają. Jesienią rośliny wydadzą nasiona, które będą dla nich pokarmem.

En savoir plus
01mai

Forms of nature protection

All activities aimed at nature protection are very important. That is why it is so important to educate the public about the various forms of nature. In Polish legislation it is regulated by the Act of April 16, 2004 on nature protection. This is where we can find information, for example, on establishing a nature monument, documentation site, ecological area or landscape-nature protected complex. Important units are also botanical gardens, zoos and animal rehabilitation centers.

En savoir plus
01mai

Formy ochrony przyrody

Wszelkie działania zmierzające do ochrony przyrody są bardzo ważne. Dlatego tak istotne jest edukowanie społeczeństwa na temat różnych formy przyrody. W polskim prawodawstwie regulowane jest to przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. To tam znajdziemy informacje np. o ustanawianiu pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Ważnymi jednostkami są także ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz ośrodki...

En savoir plus
28avr

Mistletoe

Mistletoe is a semi-parasitic plant that feeds on water and mineral salts sucked from its host - the tree, with the help of suction cups called haustorias. Most often it can be found on limes (Tilia), silver birches (Betula), poplars (Populus), oaks (Quercus), pines (Pinus) and firs (Abies). This evergreen plant can reach the age of 40. Individual mistletoe do not pose a threat to the tree, but entire colonies of them do! They weaken the host and, over the time, may even lead to its drying out...

En savoir plus
27avr

Jemioła

Często na drzewach widujemy kuliste formy, czasami w dużych skupiskach, wyglądające sympatycznie zwłaszcza zimą. Na koniec roku wieszamy w domach gałązki jemioły bo „bez jemioły – rok goły”. Ale czym tak naprawdę są te „urocze krzaczki"?

En savoir plus
24avr

Earth Day at KSM Ruda

How our climate has changed can be seen with the naked eye: melting glaciers in the Arctic and Antarctica, weather anomalies around the world, shrinking populations or the extinction of many species of plants and animals. On this day, we should reflect on the image of our planet in several dozen or even several dozen years. What will we see then? Will it still be a green planet?

En savoir plus
22avr

Dzień Ziemi na terenie KSM Ruda

W dniu 22 kwietnia obchodzony jest co roku Dzień Ziemi. Jak zmienił się nasz klimat, widać już gołym okiem: topniejące lodowce Arktyki i Antarktydy, pogodowe anomalie na całym świecie, kurczenie się populacji lub wymieranie wielu gatunków roślin i zwierząt. W tym dniu powinniśmy zastanowić się nad obrazem naszej planety za kilkadziesiąt, czy nawet kilkanaście lat. Co wtedy zobaczymy? Czy nadal będzie to zielona planeta?

En savoir plus
22avr

Tree planting on the area of KSM Ruda

For the sake of sustainable development, we decided to plant trees in the KSM Ruda area. We believe that every element of the natural environment requires respect and protection. Therefore, when selecting the species of trees, we suggested greenery naturally growing around the water reservoir. They have become our inspiration for further nature activities. The main purpose of our last visit was to plant trees.

En savoir plus
19avr

Sadzenie drzew na terenie KSM Ruda

W trosce o zrównoważony rozwój, postanowiliśmy, że dokonamy nasadzeń drzew na terenie KSM Ruda. Uważamy, że każdy element środowiska naturalnego wymaga szacunku i ochrony. Dlatego przy doborze gatunkowym drzew sugerowaliśmy się zielenią naturalnie rosnącą wokół zbiornika wodnego. To właśnie one stały się naszą inspiracją do dalszych działań przyrodniczych. Głównym celem naszej ostatniej wizyty było wykonanie nasadzeń drzew.

En savoir plus
17avr

The first red-backed shrike sighting in Poland!

The red-backed shrike (Lanius collurio) is a bird that does not appear in Poland until May! That is why it is so important to observe individuals that appear in our country much earlier. Additionally, this bird is monitored through the Farmland Bird Index to determine the farmland bird trend. The density in Poland is up to 4 breeding pairs per 1 km2.

En savoir plus
15avr

Pierwsza obserwacja gąsiorka w Polsce!

Gąsiorek (Lanius collurio) to ptak, który pojawia się w Polsce dopiero w maju! Dlatego tak ważne jest obserwowanie osobników, które pojawiają w naszym kraju dużo wcześniej. Dodatkowo ptak ten jest monitorowany poprzez wskaźnik FBI, aby określić trend ptaków krajobrazu rolniczego. Zagęszczenie w Polsce wynosi do 4 par lęgowych przypadających na 1 km2

En savoir plus
14avr

Yellow flowers for insects

Due to the proximity of farmlands and water reservoirs, specific habitat conditions have developed in the area of KSM Ruda. There is also the issue of soil and its pH. You can find here both clay soils, rendzinas and anthropogenic soils, i.e. soils transformed as a result of human activity. Due to the high proportion of calcium carbonate, we are dealing here with meadow plants typical of alkaline soils. It allowed to create an unusual symbiosis between insects and plants with yellow flowers.

En savoir plus
13avr

Żółte kwiaty dla owadów

Bliskie sąsiedztwo pól uprawnych i zbiorników wodnych powodują, że na obszarze KSM Ruda wytworzyły się specyficzne warunki siedliskowe. Dochodzi do tego kwestia gleby i jej pH. Spotkać tutaj można zarówno gleby gliniaste, rędziny, jak i gleby antropogeniczne, czyli przekształcone na skutek działalności człowieka. Duży udział zawartości węglanu wapnia powoduje, że mamy tutaj do czynienia z roślinami łąkowymi typowymi dla gleb zasadowych. Pozwoliło to wytworzyć niezwykłą symbiozę owadów z...

En savoir plus
12avr

Migration of hoopoes to Poland

The most difficult moment in the life of hoopoes began. Hoopoe's returns run through areas of intense bird hunting. The air route covers the territory of such countries as: Albania, Greece, Lebanon, Syria and Italy, France, Libya, Egypt. This is where the killing of these protected birds takes place. That is why every hoopoe who flies to Poland is a hero.

En savoir plus
07avr

Migracja dudków do Polski

Rozpoczął się najtrudniejszy moment w życiu dudków. Powroty dudków przebiegają przez obszary intensywnych polowań na ptaki. Szlak powietrzny obejmuje terytorium takich państw jak: Albania, Grecja, Liban, Syria oraz Włochy, Francja, Libia, Egipt. To tam dochodzi do zabijania tych chronionych ptaków. Dlatego każdy dudek, który doleci do Polski jest bohaterem.

En savoir plus
04avr

Mammals in March

During our stay at KSM Ruda, we could come across traces of mammals, and even observe them from a distance! Those were wonderful moments, because the possibility of observing animals in their natural habitat is a unique sight. Our project aims to increase biodiversity and improve the living conditions of those currently existing.

En savoir plus
31mar

Ssaki w marcu

Podczas naszego pobytu na terenie KSM Ruda mogliśmy się natknąć na ślady obecności ssaków, a nawet obserwować je z dystansu! Były to wspaniałe chwile, bo możliwość obserwacji zwierząt w naturalnym siedlisku to wyjątkowy widok. Nasz projekt ma na celu zwiększenie bioróżnorodności i poprawę warunków bytowania tych obecnie występujących.

En savoir plus
31mar

Survey / test on knowledge in the field of nature protection

We encourage you to complete the questionnaire / test regarding knowledge in the field of nature protection

En savoir plus
27mar

Ankieta/test dotycząca wiedzy z zakresu ochrony przyrody

Zachęcamy do wypełnienia ankiety/testu sprawdzającej stan wiedzy z zakresu ochrony przyrody

En savoir plus
27mar

The beginning of the plant growing season

Before spring comes to us for good, it is worth explaining what the vegetation period of plants is. It is the time of active growth of greenery when there is a sufficient amount of moisture and heat around. So it is a moveable term and in Poland it begins when the average daily air temperature for 5 consecutive days is more than 5 degrees Celsius. We, however, focused on looking for the plant signs of that time. The area around KSM Ruda provided us with a lot of observations.

En savoir plus
25mar

Początek okresu wegetacyjnego roślin

Zanim wiosna na dobre u nas zagości warto wyjaśnić czym jest okres wegetacyjny roślin. Jest to czas aktywnego wzrostu zieleni, gdy wokół występuje dostateczna ilość wilgoci i ciepła. Jest więc to termin ruchomy i w Polsce rozpoczyna się w momencie kiedy średnia dobowa temperatura powietrza z 5 kolejnych dni wynosi więcej niż 5 stopni Celsjusza. My jednak skupiliśmy się na poszukiwaniu roślinnych oznak tego czasu. Tereny wokół KSM Ruda dostarczyły nam mnóstwa obserwacji.

En savoir plus
25mar

Observations of birdlife in KSM Ruda

Spring is the perfect time for bird watching. Therefore, we decided to check the richness of birds hidden in the area of ​​Budziska, Ruda and Turza. The key area of ​​our observations were the following geodesic plots: 371/3, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 560, district 0004 and 237 and 238, district 0008, i.e. the area around water reservoirs. Bird watching requires patience and peace of mind. Every naturalist must know the ethics of a nature observer. This is the only way to keep between...

En savoir plus
23mar

Obserwacje awifauny na terenie KSM Ruda

Wiosna to idealny moment na obserwacje ptaków. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić jakie bogactwo ptaków kryje się na terenie Budzisk, Rudy i Turzy. Kluczowym obszarem naszych obserwacji były następujące działki geodezyjne: 371/3, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 560, obręb 0004 oraz 237 i 238, obręb 0008, a więc teren wokół zbiorników wodnych. Obserwacje ptaków wymagają cierpliwości i spokoju. Każdy przyrodnik musi znać zasady etyki obserwatora przyrody. Tylko dzięki temu można zachować...

En savoir plus
23mar

First day of spring!

The first day of spring is a great moment to introduce you to our real activities in KSM Ruda. Here's what we managed to do ...

En savoir plus
21mar

Pierwszy dzień wiosny!

Pierwszy dzień wiosny to znakomity moment, żeby przedstawić Wam nasze realne działania na terenie KSM Ruda. Oto co udało nam się zrobić...

En savoir plus
21mar

Project logo presentation

World Sparrow Day and World Frog Day is the perfect moment to present you the logo of our project!

En savoir plus
20mar

Prezentacja logo projektu

Światowy Dzień Wróbla oraz Światowy Dzień Żaby to idealny moment, aby przedstawić Wam logo naszego projektu!

En savoir plus
20mar

Help for cavity nesters

Early spring is an ideal moment for hanging nesting boxes for birds. Lack of old trees with hollows, Polish, hy many of birds will not have the opportunity to raise young ones. Therefore we decided that as part of the project we would increase their access to breeding sites and to raise chicks. The easiest and most effective way to protect many endangered bird species is to hang nesting boxes.

En savoir plus
13mar

Wsparcie dla dziuplaków

Przedwiośnie oraz wiosna są idealnymi momentami na wieszanie budek lęgowych dla ptaków. Brak starych drzew z dziuplami, powoduje, że wiele z nich nie będzie miało okazji odchować młodych. Dlatego, żeby wspomóc ptaki, postanowiliśmy że w ramach projektu zwiększymy im dostępność do miejsc lęgowych i do wychowania młodych. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na ochronę wielu zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków jest rozwieszanie budek lęgowych nazywanych także skrzynkami lęgowymi.

En savoir plus
13mar

The return of the lapwings from their wintering grounds

Lapwing is a species of medium migratory bird (body length: 30-35 cm) from the plover family (Charadriidae). It has contrasting black and white plumage with a characteristic tip on the head. As one of the first bird species it returns from Africa, Asia or the southern part of Europe, to the breeding grounds (even in February and March), which is why lapwings are referred to as harbingers of spring.

En savoir plus
01mar

Powrót czajek z zimowisk

Czajka to gatunek średniego ptaka wędrownego (długość ciała: 30-35 cm) z rodziny sieweczkowatych (Charadriidae). Posiada kontrastowe, czarno-białe upierzenie z charakterystycznym czubkiem na głowie. Jako jeden z pierwszych gatunków ptaków wraca z Afryki, Azji lub południowej części Europy, na tereny lęgowe (nawet w lutym i marcu), przez co określa się czajki jako zwiastuny wiosny. Czajka należy do gatunku podlegającego ochronie ścisłej, wymagającego ochrony czynnej, którego dotyczy zakaz...

En savoir plus
23fév

First visit to the Ruda Quarry and the assessment of the habitat conditions in the mining area

The project aims to comprehensive assessment of the state of nature in various ecosystems (wooded areas, open areas with meadows, wetlands). It’s aim is also to emphasize the natural richness of anthropogenic areas where the succession is developing. All activities must be undertaken within the framework of an agreement between the landowner and a team of naturalists. These actions will allow to do a thorough analysis of natural phenomena and to stop the process of disappearance of species...

En savoir plus
22fév

Wizyta w Kopalni Surowców Mineralnych Ruda oraz ocena warunków siedliskowych na obszarze górniczym

Projekt ma na celu kompleksową ocenę stan przyrody w różnych ekosystemach (zadrzewienia, otwarte tereny z łąkami, tereny podmokłe). Ponadto ma podkreślić bogactwo naturalne terenów antropogenicznych, na których rozwija się sukcesja. Wszelkie działania muszą być podejmowane w ramach porozumienia pomiędzy właścicielem gruntów a zespołem przyrodników. Pozwoli to na dokładną analizę zjawisk przyrodniczych i powstrzymanie procesu zanikania gatunków związanych z siedliskami wodnymi i wilgotnymi...

En savoir plus
21fév

Protection of biodiversity through the protection of umbrella species

The protection of birds and amphibians in the area of Ruda quarry is a complex process and requires a comprehensive approach to the subject. Therefore, the basic element of the project is to create conditions for life, reproduction and development for various groups of animals, as a part of the protection of umbrella species. Thanks to this, the protection of given species contributes to the improvement of the living conditions of many other co-occurring organisms, as well as to the care of...

En savoir plus
19fév

Ochrona bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków parasolowych

Ochrona ptaków i płazów na terenie oddziaływania kopalni Ruda jest procesem złożonym oraz wymaga kompleksowego podejścia do tematu. Dlatego też podstawowym elementem projektu jest stworzenie warunków do życia, rozrodu i rozwoju dla różnych gromad zwierząt, poprzez ochronę gatunków osłonowych lub parasolowych (ang. umbrella species). Dzięki temu ochrona danego gatunku przyczynia się do poprawy warunków życia wielu innych, współwystępujących organizmów, a także do dbałości o ich siedliska. PTAKI...

En savoir plus
22jan